Nieuws

16-04-2018
Vanaf vandaag kunt u 'in één oogopslag' de score van uw kinderopvangorganisatie inzien. Hiervoor worden gekleurde balkjes gebruikt. Daarmee wordt per onderdeel van het inspectierapport weergegeven of het 'in orde' of 'niet in orde' is.
Deze samenvatting is gemaakt door GGD GHOR Nederland met steun van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is te vinden op: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=230614&documentId=0


01-04-2018
Kwaliteitscertificaat toegekend

Per april heeft Match Gastouderbureau er weer een kwaliteitscertificaat bij.
Dit certificaat staat voor:
* Het pedagogisch beleidsplan is gecheckt en aangepast conform de huidige wetgeving
* De gastouders vergroten hun (pedagogische) kennis middels E-learning
* Gastouders volgen een extra jaarlijkse (pedagogische) training bij het Dienstencentrum Kinderopvang
* Er is volop aandacht voor de 4 pedagogische basisdoelen
* Het gastouderbureau kan rekenen op ondersteuning, informatieoverdracht en kennis van het       Dienstencentrum Kinderopvang
* De gastouders beschikken over een risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid
* Het gastouderbureau besteedt extra aandacht aan een veilige opvang
* Alle gastouders worden vooraf en tussentijds bezocht door het gastouderbureau
* De gastouders hebben de beschikking over een goed kindvolgsysteem
* Ouders worden betrokken bij de opvang middels minimaal één thema-avond per jaar
* U kunt rekenen op kinderopvang waarbij continue gewerkt wordt aan een nog betere opvang voor uw kind01-03-2018
PERSONENREGISTER KINDEROPVANG

Op 1 maart 2018 gaat het nieuwe personenregister van start.
Wat gaat er veranderen? Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang, gastouders en hun volwassen huisgenoten continu gescreend. Per 1 maart 2018 zal deze continue screening uitgebreid worden naar álle personen in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang.
Wie moet zich inschrijven?
​* 
Gastouders, vaste medewerkers en hun volwassen huisgenoten;
*  Houders en bestuurders van gastouderbureaus;
*  Personen die wonen of tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie, waaronder ook      stagiaires, vrijwilligers en uitzendkrachten. Iemand is structureel aanwezig als diegene minstens één keer per drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren aanwezig is op de opvanglocatie.

01-01-2018
Voor het vijfde jaar op rij klachtenvrij!


01-01-2018

HOE LANG HEEF TDE OUDER NOG RECHT OP KINDEROPVANGTOESLAG BIJ WERKLOOSHEID?
Als de ouder in 2018 werkloos wordt en in de periode daarvoor kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, heeft hij vanaf dat moment nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag op basis van het aantal gewerkte uren. Het aantal opvanguren waarop recht bestaat hangt af van het aantal gewerkte uren.
Wanneer de ouder binnen 3 maanden gaat werken - en later weer stopt - ontstaat vanaf die datum een nieuwe periode van 3 maanden. Voor zover die twee perioden elkaar overlappen, mag de ouder van de situatie uitgaan die voor hem het meest gunstig is.
Een voorbeeld
De ouder heeft in januari 2018 recht op kinderopvangtoeslag op basis van 160 gewerkte uren per maand.
De ouder wordt werkloos per 31 januari 2018.
De ouder krijgt een extra aanspraak op kinderopvangtoeslag op basis van 3 maanden van 160 gewerkte uren.
De ouder werkt vervolgens 96 uren van 1 maart 2018 tot 31 maart 2018 en zou wederom een extra aanspraak op kinderopvangtoeslag hebben van 3 maal 96 uren. Diemaanden overlappen echter (deels) met de eerdergenoemde 160 uren en dan mag de aanvrager de voor hem meest gunstige situatie kiezen.
In het schema wordt beschreven op basis van hoeveel gewerkte uren de kinderopvangtoeslag mag worden berekend in het meest gunstige geval.


Tot en met 1 juni kan voor het recht op kinderopvangtoeslag in het jaar uitgegaan worden van 160 uren/maand. Nadien is er nog twee maanden additioneel recht op basis van de drie maanden uitloop bij de gewerkte 96 uren per maand.
LET OP:
Het aantal opvanguren waaro precht bestaat is afhankelijk van het aantal gewerkte uren. De aanvrager bepaalt eerst wie van de ouders het minste aantal uren werkt. Dit aantal is het uitgangspunt voor de berekening. Vervolgens kan de ouder gebruik maken van de rekenhulp. In deze online-rekenhulp zijn de percentages voor dagopvang (140%) en buitenschoolse opvang (70%) verwerkt. Hieruit volgt het maximaal aantal uren waarover kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd.
Is er een termijn van 3 maanden bij re-integratie?
De 3 maanden termijn is alleen van toepassing bij werkloosheid. Bij re-integratie is aan het einde van het traject geen sprake van een verlenging.


25-10-2016
MELDPUNT VOOR GEMISTE ZWANGERSCHAPSUITKERING GASTOUDER

FNV Zelfstandigen is eind vorige maand een meldpunt gestart voor zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren en toen geen zwangerschapsuitkering hebben ontvangen. Ook gastouders kunnen zich hier melden. 
Het kabinet besloot in 2004 dat het recht op een zwangerschapsuitkering voor zzp’ers kwam te vervallen, maar voerde het in 2008 toch weer in. Een lid van FNV Zelfstandigen dat in de tussenliggende tijd zwanger was geweest en geen uitkering had gekregen, stapte toen naar de rechter omdat ze vond dat ze nu alsnog recht had op de uitkering. De eis van het FNV-lid werd aanvankelijk afgewezen, maar eind vorige maand gaf de rechtbank in Midden-Nederland haar toch gelijk. FNV Zelfstandigen- directeur Josien van Breda reageerde verheugd: ‘Hiermee ligt de weg open voor alle vrouwelijke zzp’ers die in deze periode bevallen zijn om alsnog een uitkering aan te vragen en ik spoor ze dan ook aan om dit te doen.’

Meldpunt
Zzp’ers die lid zijn van FNV Zelfstandigen, waaronder wellicht ook gastouders, kunnen zich inmiddels melden bij het Meldpunt zwangerschaps- en bevallingsuitkering. De FNV bundelt alle meldingen die hier binnenkomen en dient een gezamenlijke aanvraag in. Maar men moet er volgens het meldpunt wel rekening mee houden dat het UWV nog in hoger beroep kan gaan, en dat het nog niet duidelijk is of en vanaf wanneer nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden.

Geen lid
Ook zzp’ers die geen lid zijn kunnen zich melden. Zij worden dan op de hoogte gehouden van de vorderingen van FNV, maar kunnen niet mee in de gezamenlijke aanvraag. Zij zullen dus, zodra het mogelijk is, een eigen aanvraag in moeten dienen.

Bron: Kinderopvangtotaal
OPEN GASTOUDERROUTE
Zaterdag 25 juni van 10:00 uur tot 13:00 uur
houdt Match Gastouderbureau een Open Gastouderroute voor de gastouderopvang in Zaltbommel en gemeente Maasdriel.
Wil je graag onderzoeken of gastouderopvang iets voor jouw kind is? Je bent van harte welkom bij een van de deelnemende gastouders!                                 
De geopende locaties zijn:
* Zaltbommel    Antoinet, Vergtweg 37

* Zaltbommel    Lichelle (nanny) Vergtweg 37

* Zaltbommel    Sabine, Fiep Westendorplaan 194

* Velddriel        Marian, Deken Wehmeijerhof 19

* Kerkdriel        Patty, Kastanjestraat 11

* Alem              Rieky, Meerenstraat 7A10 december 2015 - Goed nieuws: Nu het Belastingplan zo goed als zeker door de Eerste Kamer komt, krijgt de kinderopvang vanaf 2017 niet 100 maar 200 miljoen extra! -  Marianne Velsink

Nu het Belastingplan ook in de Eerste Kamer op een meerderheid afstevent, kan de kinderopvangbranche in 2017 rekenen op een extra investering van 200 miljoen euro. Dat is twee keer meer dan waar eerder over is gesproken.
Dit goede nieuws meldt Brancheorganisatie Kinderopvang op haar website. In de onderhandelingen rond het Belastingplan 2016 werd gesproken over een budget van 100 miljoen euro extra voor kinderopvang. Vanwege de vertraging kan dit bedrag niet meer in 2016 worden ingezet. De tabellen van de kinderopvangtoeslag 2016 zijn namelijk al aangepast. Deze 100 miljoen euro komt daarom bovenop de al beloofde 100 miljoen euro in 2017.
Kinderopvang goedkoper                                                                                             
Bovenop de structurele bijdrage van 290 miljoen euro voor kinderopvangtoeslag en 60 miljoen euro voor peuters komt de investering in 2017 uit op 490 miljoen euro. De verwachting is dat kinderopvang vanaf 2017 weer goedkoper voor ouders wordt. In 2016 gaan gezinnen er ook al flink op vooruit. Het toeslagpercentage voor alle ouders gaat volgend jaar met 5,8 procent omhoog. Dat komt neer op ongeveer 100 euro per maand per gezin.
Eerder werd gesproken over 100 miljoen euro extra voor de kinderopvang in 2017. Met dat bedrag was de branche ook al erg blij.
Stabilisatie kinderopvang     
inschrijven vraagouders
inschrijven gastouders
contact